Regler och krav för ventilation i skola

Bedömning av ventilation / luftkvalitet

Tillsyn av ventilation och luftkvalitet i skolor bygger dels på systemtillsyn, på kontroll av vilka rutiner för ventilationen som finns i verksamhetsutövarens egenkontrollprogram och dels på faktiska inspektioner i lokalerna.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd 2014:18 om ventilation
Riktvärden om vilka luftflöden som behövs i skolor och annan information som är viktig att känna till vid tillsynen

 

Kompletterande vägledning om ventilation
Riktvärden om vilka luftflöden som behövs i skolor och annan information som är viktig att känna till vid tillsynen

 

BBR, Boverkets byggregler
Innehåller föreskrifter och allmänna råd till Plan och Bygglagen, PBL. Lagtexten är allmänt hållen och ger få specifika siffervärden:

”Byggnader och deras installationer ska utformas så att de kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Kraven på inneluftens kvalitet ska bestämmas utifrån rummets avsedda användning. Luften får inte innehålla föroreningar i en koncentration som medför negativa häl-soeffekter eller besvärande lukt.”

När det gäller luftflöden anges följande:
”Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m2 golvarea. Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används.”

Eftersom det nästan inte ges några specifika krav skall man kunna verifiera att man uppfyller lagen. Detta kan göras genom beräkningar eller mätningar men även genom att följa råd och föreskrifter från verk och myndigheter.


BFS, Boverkets författningssamling

Boverket ger även ut föreskrifter om obligatorisk ventilationskontroll, OVK, som skall göras vart tredje år för skolor. Vid en OVK- besiktning skall det verifieras att samhällets krav om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö med avseende på luft uppfylls.


AFS, Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverket har i uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Det finns ett åttiotal föreskrifter som handlar om olika saker som avser arbetsplatser. Arbetsmiljölagen gäller delvis även utanför yrkeslivet, elever, vårdtagare och värnpliktiga likställs i vissa avseenden med arbetstagare. I skolans lokaler gäller därför Arbetsmiljöverkets föreskrifter även för ele-vernas arbetsmiljö.
Den föreskrift som är mest relevant vad avser ventilation är:

• Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2

I denna skrift finns råd om luftflöden per person, högsta CO2-halt, lägsta frånluftflöde för vissa lokaler etc. Det finns även krav på utformning av skyddsventilation som dragskåp och dragbänkar.


Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har till uppgift att ta fram och sprida vetenskapligt grundad kunskap som främjar hälsa och förebygger sjukdomar och skador. Folkhälsomyndigheten ger ut skrifter i en författningssamling och har gett ut en skrift som specifikt avser ventilation.

• FoHMFS 2014:18, Allmänna råd om ventilation

Vad avser skolor kan skriften sammanfattas med:
”I skolor och lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea bör göras så att hänsyn också tas till förore-ningar från andra källor än människor. Om koldioxidhalten i ett rum vid normal användning regelmässigt överstiger 1 000 parts per million (ppm), bör detta ses som en indikation på att ventilationen inte är till-fredsställande.”

Inspektion av skollokaler gällande ventilation/luftkvalitet

En inspektion kan naturligtvis läggas upp på flera sätt men det kan vara bra att först träffas och diskutera igenom inspektionen, att gå igenom egenkontrollprogrammet och vilka lokaler som kan vara lämpliga att titta på. Vilka som följer med på inspektionsrundan gällande ventilation/luftkvalitet kan också variera, men rektor, driftansvarig för ventilation, vaktmästare m.fl. kan vara lämpliga deltagare. Inför själva inspektionen är det bra att gå igenom skolans egenkontrollprogram, om till exempel:

 • Den organisatoriska ansvarsfördelningen för drift och underhåll av ventilationen är tydlig och dokumenterad?
 • Det finns tillgång till det senaste OVK-protokollet? Har eventuella anmärkningar åtgärdats eller finns det en handlingsplan? Har rutinerna för drift och skötsel setts över för att undvika att bristerna återkommer?

RUTINER

 • Det finns rutiner för drift och underhåll av ventilationen och är de dokumenterade?
 • Det finns rutiner för felanmälan, vid driftstörningar, är de dokumenterade?
 • Det finns rutiner för att följa upp hur personal och elever upplever luftkvaliteten i lokalerna?
 • Det finns rutiner för rengöring av luftkanaler i egenkontrollprogrammet?
 • Det finns rutiner för kontroll av om luftkanalerna behöver rengöras?
 • Det finns vädringsrutiner om det skulle behövas? Finns det även rutiner för undvikande av vädring vid pollensäsong?
 • Den organisatoriska ansvarsfördelningen för drift och underhåll av ventilationen är tydlig och dokumenterad?
 • Det finns tillgång till det senaste OVK-protokollet? Har eventuella anmärkningar åtgärdats eller finns det en handlingsplan? Har rutinerna för drift och skötsel setts över för att undvika att bristerna återkommer?

RENGÖRING

 • Är till- och frånluftdon dammiga? Frånluftdon kan vara mer eller mindre fyllda med damm vilket påverkar funktionen och tyder på dåliga rutiner för rengöring/städning.
 • Hur ofta luftfilter byts i tilluftsdonen? Filter bör bytas i aug efter pollensäsongen och i januari, för att undvika att pollen och mögelsporer som fastnat i filtret under pollen respektive mögelsäsong (hösten) tillförs luften.

UPPLEVT INNEKLIMAT

 • Hur upplevs luften i skolan när man går in första gången?
 • Hur upplevs luften i respektive rum, lokal, när man går in första gången?
 • Finns korridorer utan tilluft? Hur upplevs luften där?

BYGGNAD 

 • Frånluftdon i korridorer, finns överluftdon mellan klassrum och korridor?
 • Finns anvisningar om hur många personer som kan vistas i respektive klassrum/lokal baserat på aktuella flöden i lokalerna och gällande riktvärden?
 • Finns det klassrum där för många elever vistas och ventilationen inte räcker till?
 • Finns det klassrum eller andra lokaler där elever mår dåligt? Vilka luftflöden finns där? Andra problem i lokalen, fuktskador till exempel?
 • Finns tilluft respektive frånluft i donen, pröva med papper eller röktest.
 • Ventilationens drift är anpassad efter skolans öppettider? Ventilationen bör sättas på minst en timme före skolstart för att luften ska vara bra.

ÖVRIGT

 • På skolor ändras ofta lokalernas användning (med eller utan ombyggnad), hur kontrollerar skolan att ventilationen blir tillräcklig vid förändringar? Inför större förändringar ska tillsynsmyndigheten kontaktas.
 • Finns det klagomål på luften från elever eller personal?

Källa: Folkhälsomyndigheten

Skolans egenkontroll gällande ventilation

I skolans egenkontrollprogram gällande ventilation/luftkvalitet bör det finnas skriftliga rutiner för att löpande kontrollera att ventilationens funktion och luftkvaliteten i övrig är så bra att inte olägenhet för människors hälsa uppkommer. I egenkontrollprogrammet bör det finnas:

 

 • Uppgifter om hur det organisatoriska ansvaret gällande ventilationens drift och underhåll är uppdelat.
 • Rutiner för drift och underhåll av ventilationen. Till exempel byte av luftfilter och rengöring av ventilationskanaler och don.
 • Rutiner för kommunikation med fastighetsägare gällande ventilation.
 • Rutiner för att ta emot klagomål på luftkvalitet.
 • Rutiner för felanmälan av ventilationen. Vem som ansvarar och vem som utför jobbet. Kommunikation mellan fastighetsägare och skolan gällande åtgärder, prioriteringar, tidsplaner.
 • Rutiner för uppföljning och utvärdering av åtgärd, hur blev resultatet av åtgärden?
 • Rutiner för åtgärder om ventilationen slutar fungera, vid driftstörningar, till exempel vädringsrutiner.
 • Rutiner för att säkerställa att ventilationen blir tillräcklig vid förändring av lokalers användning, med eller utan ombyggnation.
 • Rutiner för att ta reda på hur elever och personal upplever luftkvalitet i skolan, enkäter till exempel.

Källa: Folkhälsomyndigheten